Personuppgiftspolicy

Gelapal AB, även kallat Lilla Glassfabriken, värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Följande personuppgiftspolicy beskriver hur Lilla Glassfabriken behandlar personuppgifter om våra kunder.

 

Vem är personuppgiftsansvarig

Gelapal AB med org.nr:556561-1752, Box 170 56, 200 10 Malmö, ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med Lilla Glassfabrikens behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post till gelapal@lillaglassfabriken.se

 

Ändamål, rättslig grund och lagringstid

Ingående och fullgörande av köpeavtal

Lilla Glassfabriken behandlar kunders personuppgifter, såsom namn, personnummer (inkl. organisationsnummer för enskild firma), adress, e-mail, telefonnummer, IP-adress, betalningsinformation och uppgifter från kreditupplysning, i syfte att ingå och fullgöra köpeavtal. Uppgifterna om dig som kund används för bland annat hantering av din beställning, leverans av din produkt (inkl. avisering och kontakter rörande leveransen), hantering av betalning (inkl. analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar) samt hantering av ärenden kring reklamationer. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet och/eller för att vidta åtgärder på begäran av dig som kund innan ett sådant avtal ingås. Du är inte skyldig att lämna nämnda personuppgifter, men om du inte lämnar uppgifterna kan vi inte ingå avtal med dig.

Personuppgifter som Lilla Glassfabriken behandlar på grund av köpeavtal med dig som kund sparas mot bakgrund av gällande lagstiftning kring bokföring till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades och raderas därefter, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avklarade. Uppgifter som saknar anknytning till avtal kommer att raderas inom ett halvår, med undantag för e-postadress som kan komma att användas för marknadsföring (se nedan).

 

Marknadsföring

Lilla Glassfabriken behandlar kunders e-postadress för direktmarknadsföring i syfte att kunna skicka nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för Lilla Glassfabrikens berättigade intresse av att marknadsföra sig direkt mot dig och/eller att du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål.

Lilla Glassfabriken sparar din e-postadress för direktmarknadsföring till dess att du motsätter dig det eller återkallar ditt samtycke om att adressen används för detta ändamål. Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Lilla Glassfabriken kommer vid en sådan invändning omedelbart upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

 

Rättsliga förpliktelser

Lilla Glassfabriken kan även komma att behandla ovan nämnda personuppgifter i syfte att kunna fullgöra bolagets skyldigheter enligt lag, exempelvis avseende bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra Lilla Glassfabrikens rättsliga förpliktelser.

 

Kontakt

Om du kontaktar oss via e-post kommer Lilla Glassfabriken att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt hantera ditt ärende. Den rättliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att möta ditt och Lilla Glassfabrikens berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende. E-post som inte längre behövs för något av de ändamål som angetts ovan kommer att raderas inom ett halvår.

 

Mottagare av personuppgifter

Lilla Glassfabriken säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Lilla Glassfabriken kan komma att dela dina personuppgifter med andra personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper Lilla Glassfabriken med bland annat vår hemsida och våra datasystem. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för Lilla Glassfabrikens räkning och det finns personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter.

Lilla Glassfabriken kan också dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Lilla Glassfabriken. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig och ansvarar för myndighetens behandling av dina personuppgifter.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Lilla Glassfabriken överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

 

Dina rättigheter

Du har som registrerad flera rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter och om du vill göra dessa gällande är du välkommen att kontakta oss via e-post till gelapal@lillaglassfabriken.se Dina rättigheter kan sammanfattas enligt följande.

Du kan som registrerad ha rätt att av Lilla Glassfabriken begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av eller invända mot behandlingen av uppgifterna som rör dig. Vidare kan du ha rätt att begära att få överföra dina personuppgifter från Lilla Glassfabriken till dig själv eller till annan personuppgiftsansvarig. Dina rättigheter är dock underkastade vissa villkor enligt dataskyddslagstiftningen.

 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke

Om Lilla Glassfabriken behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av Lilla Glassfabriken behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades.

 

Datainspektionen

Det är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan vända dig till dem om du vill ha allmän information eller vill lämna in klagomål för att du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

 

Ändringar i personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 22 oktober 2018. Lilla Glassfabriken kan från tid till annan göra ändringar i denna policy och kommer i så fall att underrätta om detta genom uppdatering på Lilla Glassfabrikens hemsida www.lillaglassfabrikens.se